Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere”

ERATĂ:

Pe unele materiale promoționale produse pentru campania “Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere!“ a fost menționată ca și dată de sfârșit data de 31.04.2021. Perioada campaniei “Câștigă premii Bonduelle în semn de apreciere!“ organizată de BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. este 01.03.2021 - 30.04.2021.

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei (denumită în continuare “Campania”) este BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. („Organizatorul”), cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director.

Prin intermediul Agenției DENTSU ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în str. George Enescu, nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20774/2008, având Codul Unic de înregistrare 2486616.

Pe perioada Campaniei, Împuternicitul Organizatorului DENTSU ROMÂNIA S.R.L., va coordona derularea Campaniei care va acționa ca Agenție și ca Împuternicit al Organizatorului, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor nr 679/2016.

Și cu sprijinul Mediapost Hit Mail (denumită în continuare “Agenția 2”), cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu toate modificările și completările ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul www.bonduelle.ro/semnedeapreciere sau printr-o solicitare adresată Organizatorului: str. George Enescu, nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public, prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul www.bonduelle.ro/semnedeapreciere, cu cel puțin 24 ore, înainte ca acestea să intre în vigoare.

SECȚIUNEA 3. ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizată pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Campania se desfășoară în perioada 01.03.2021 – 30.04.2021, ora 23:59:59, ora României.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE ÎNSCRIERE

4.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau resedința, chiar și temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

4.2. Înscrierea în Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

Persoanele care nu respectă condițiile prezentului Regulament;

Angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;

Angajați ai Agențiilor sau angajați ai oricăror alte societăți/entitați implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

Rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus.

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 4.3.

SECȚIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5.1. La Campanie participă produsele congelate Bonduelle, detaliate în Anexa 2 a prezentului regulament, comercializate de către Organizator pe piața din România, denumite în continuare “Produsele Participante”.

Bonul fiscal/ factura fiscală ce atestă achiziția produselor participante în perioada de desfășurare a Campaniei trebuie păstrat întreg și nedeteriorat. Pierderea sau deteriorarea acestuia, în orice mod, va duce la invalidarea premiului în cazul unui câștig. În cazul în care pe bonul fiscal nu apare denumirea produselor participante, Participantul va trebui sa facă dovada și cu ambalajele produselor participante achiziționate pe bonul respectiv.

După data încheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus își pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

Produsele participante sunt disponibile în limita stocului existent din fiecare magazin în parte. Pe perioada Campaniei, vor exista produse participante marcate cu sticker promoțional, însă acest fapt nu va condiționa participarea la Campanie. Stickerul promoțional va avea rol exclusiv de semnalizare a Campaniei.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Condiții privind înscrierea în Campanie

Pentru înscrierea validă în Campanie, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 4 de mai sus;

Participantul trebuie să achiziționeze minimum 2 produse participante, din cele menționate la secțiunea 5.1 din cadrul prezentului Regulament, pe același bon fiscal, în perioada Campaniei și să poată face dovada de achiziție; achiziționarea mai multor produse pe un singur bon fiscal, multiplu de 2 produse, nu dă dreptul participantului de a înscrie acel bon fiscal de mai multe ori în Campanie.

Participantul se va înscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal, distincte, în oricare dintre cele două modalități de înscriere și cu respectarea condițiilor solicitate ce sunt prevăzute la Secțiunea 6.2 de mai jos;

Înscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei menționată la Secțiunea 3 de mai sus;

Participantul va folosi pentru înscriere un număr de telefon mobil valid, personal, valabil în următoarele rețele de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI.

Un Participant unic poate înscrie în Campanie maximum 5 numere de bon fiscal pe toată durata de desfășurare a Campaniei. Orice alt număr de bon introdus după primele 5, de pe toată durata de desfășurare a Campaniei, nu va fi luat în considerare. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele numere de bon fiscal valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.

Un Participant unic este definit de același număr de telefon, indiferent de modalitatea înscrierii numărului de bon fiscal.

Același Număr de bon fiscal poate fi transmis o singură dată și numai în una dintre modalitățile prevăzute în Secțiunea 6.2.

6.1.2. Participantul va înscrie în campanie o singură dată numărul bonului fiscal, indiferent de modalitatea de înscriere prevăzută în Secțiunea 6.2. În cazul în care, la verificări ulterioare, Organizatorul constată ca același număr de bon este înscris de mai multe ori de către același Participant sau de către Participanți diferiți, acesta va lua în considerare doar prima înscriere pentru numărul de telefon corespunzător primei înscrieri, ordinea înscrierilor fiind cea cronologică, raportată la ora recepției în baza de date a Organizatorului. În cazul în care Participantul poate face dovada cu bonurile fiscale aferente fiecărei înregistrări, atunci Organizatorul va considera valide toate înscrierile Participantului.

Organizatorul este îndreptățit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie. Organizatorul poate efectua verificări pe tot parcursul Campaniei, solicitând Participantului bonurile fiscale aferente fiecărei înregistrări.

Modalitățile de înscriere în Campanie

Participanții se pot înscrie în Campanie prin una dintre următoarele modalități:

6.2.1. SMS - prin expedierea unui SMS la 1822 (număr cu tarif normal, în rețelele Orange, Vodafone, Telekom și DIGI conținând numărul bonului fiscal ce atestă achiziția a minimum 2 Produse Participante, în perioada de desfășurare a Campaniei.

Pentru fiecare SMS înscris, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS, după cum urmează:

(a) Pentru fiecare înscriere efectuată înainte de 01.03.2021, indiferent de câte înscrieri efectuează, participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Campania Bonduelle are loc în perioada 01.03-30.04.21. Cumpără 2 produse congelate Bonduelle și înscrie bonul pe bonduelle.ro/semnedeapreciere/ sau prin SMS la 1822.

(b) Dacă un participant a efectuat o înscriere validă în Campanie, va primi următorul mesaj:

Felicitări! Ai intrat în tragerea la sorți pentru premiile Bonduelle, pe care ți le oferim în semn de apreciere. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Succes!

(c) Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 6-lea număr de bon fiscal în cadrul Campaniei, acesta va primi un mesaj cu următorul text:

Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale admise în campanie (5 bonuri). Iți mulțumim pentru participare!

(d) Dacă un Participant se înscrie după terminarea campaniei, acesta va primi următorul mesaj: 

Campania Bonduelle s-a încheiat în data de 30.04.2021. Îți mulțumim pentru participare și te invităm să te bucuri de produsele Bonduelle.

(e) Dacă același număr de bon fiscal este trimis de mai multe ori, în aceeași zi, de pe același număr de telefon:

Acest număr de bon fiscal a fost folosit deja în campania Bonduelle. Pentru o înscriere nouă, te rugăm să participi cu un alt bon. Îți mulțumim!

6.2.2. Online - prin completarea unui formular de înscriere disponibil la accesarea website-ului www.bonduelle.ro/semnedeapreciere.

Formularul de înscriere se află în secțiunea „ÎNSCRIE BONUL” și conține următoarele câmpuri și bife:

Numărul de Telefon;

Numărul Bonului fiscal/ factura fiscală;

Data bonului fiscal/ factura fiscală;

Magazin;

Produs achiziționat 1

Produs achiziționat 2

Bifă ‘’Confirm că am peste 18 ani, am citit, am înțeles și sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.”;

Bifă “Confirm că am citit și am înțeles informarea privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal inclusă în Anexa 1 a Regulamentului Oficial al Campaniei”

Bifă ‘’Confirm păstrarea bonului fiscal, în original pentru validare”.

Toate câmpurile sunt obligatorii. Nebifarea/Necompletarea câmpurilor duce la imposibilitatea înscrierii în Campanie.

Pentru ca înscrierea să fie validă, după completarea informațiilor solicitate în formular, Participantul trebuie să apese butonul „Înscrie bon”.

Dupa finalizarea înscrierii, Participantului i se va afișa unul dintre următoarele mesaje:

(a) Pentru fiecare înscriere efectuată înainte de 01.03.2021, îndiferent de câte înscrieri efectuează, participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

Campania “Semne de apreciere Bonduelle” încă nu a început. Cumpără minimum 2 produse congelate Bonduelle în perioada 01.03 - 30.04.2021 și înscrie bonul pe bonduelle.ro/semnedeapreciere/ sau prin SMS la 1822.

(b) Dacă un participant a efectuat o înscriere validă în Campanie, va primi următorul mesaj:

Felicitări!

Te-ai înscris cu succes în campania “Semne de apreciere Bonduelle”. Păstrează pentru validare bonul fiscal în original ce conține data și numărul înscrise în formular.

(c) Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 6-lea număr de bon fiscal în campanie, acesta va primi un mesaj cu următorul text:

Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale admise în Campanie (5 bonuri). Îți mulțumim pentru participare!

(d) Dacă un Participant se înscrie dupa terminarea campaniei, acesta va primi următorul mesaj: 

Campania “Semne de apreciere Bonduelle” s-a încheiat în data de 30.04.2021. Îți mulțumim pentru participare și te învităm să te bucuri în continuare de produsele Bonduelle.

(e) Dacă același număr de bon fiscal este trimis de mai multe ori, în aceeași zi, de pe același număr de telefon:

Acest număr de bon fiscal a fost folosit deja în campania “Semne de apreciere Bonduelle”. Pentru o nouă înscriere, te rugăm să participi cu un alt bon, care conține minimum 2 produse Bonduelle congelate. Îți mulțumim!

SECȚIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

În cadrul Campaniei, vor fi acordate următoarele categorii de premii:

Nr. Crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitară LEI, TVA inclus Valoare totală LEI, TVA inclus
1 Kit de familie (1 Hoverboard + 1 Bicicletă + 1 Trotinetă) 10 2979.9 29799
2 Voucher Fashion Days 15 500 7500
TOTAL VALOARE PREMII 37299

7.1.1. Premii acordate prin tragere la sorți lunare:

Nr. Crt. Descriere Premiu Cantitate Valoare unitară LEI, TVA inclus Valoare totală LEI, TVA inclus
1 Voucher de vacanță în România în valoare de 5000 de ron 3 5250 15750
TOTAL VALOARE PREMII 15750

Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul Campaniei este de 53049 lei cu TVA inclus.

La finalul Campaniei, în funcție de cursul valutar la care se vor achiziționa unele premii, se va face un act adițional cu valoarea totală finală a premiilor.

Specificațiile premiilor:

1. Kit familie: premiul este format din:

- 1 Trotinetă Electrică KugooS1, Autonomie 30 Km, Viteză 25 Km/h, Motor 350W, Negru;

- 1 Hoverboard Freewheel Complete Lite Graffiti, Roți 6.5 închi, Autonomie 8-12 KM, Viteză 12 KM/H, Putere Motoare 2x200W, Bluetooth, Lumini LED, Boxe 3W, Mov;

- 1 Bicicletă Carpat 26" City Liberta C2693A, Negru/Crem;

2. Voucher Fashion days: Voucherul este un cupon cu valoare, emis de FashionDays, ce poate fi folosit pe perioada de valabilitate pentru plata integrală sau parțială a comenzilor cu produse vândute de FashionDays. Voucherul este valabil 6 luni. Voucherul nu poate fi utilizat pentru a cumpăra un card cadou, indiferent de valoarea acestuia. Mai multe detalii despre vouchere/carduri cadou - https://www.fashiondays.ro/company/carduri-cadou-fashion-days/

3. Voucher vacanță: Voucherele de vacanță au valabilitate de 1 an de zile de la data emiterii, în vederea achiziționării unui pachet de vacanță în România. Voucherele de vacanță pot fi valorificate prin agenția de turism Classy România (www.classyRomania.com). Câștigătorul unui asemenea premiu va trebui să contacteze telefonic agenția de turism indicată, în interiorul perioadei de valabilitate a voucherelor, la numerele de telefon +40 725 238 464 și +40 725 173 730, pentru a selecta un pachet turistic dorit. Câștigătorul va trebui să menționeze agenției de turism că dorește să utilizeze un voucher din prezenta Campanie, alături de codul voucherului. În cazul în care pachetul turistic achiziționat depășește valoarea voucherului de vacanță, câștigătorul va plati diferența către furnizorul de servicii. În cazul în care pachetul turistic achiziționat are o valoare mai mică decât valoarea voucherului de vacanță, câștigătorul nu va primi diferența de bani.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor câștigate.

În cadrul prezentei Campanii, un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei, respectiv un Kit de familie sau un Voucher Fashion Days sau un Voucher de vacanță. Cu un singur bon fiscal nu poate câștiga mai mult de un premiu acordat în cadrul Campaniei.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Tragerea la sorți presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere aleatorie, care va selecta câștigătorii și rezervele dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile valide în Campanie. Extragerea se va efectua în prezența unei comisii, denumită în continuare „Comisia”, la sediul Agenției Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, București sau la sediul SPN Veritas cu adresa în Municipiul București, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, care va desfășura tragerile la sorți lunare după cum urmează:

În perioada 01.04.2021 – 09.04.2021, se va efectua tragerea la sorți din toate înscrierile valide din perioada 01.03.2021 – 31.03.2021; În cadrul tragerii la sorți, se vor desemna:

5 câștigători aferenți premiilor constând în “Kit de familie”;

7 câștigători aferenți premiilor constând în “Voucher Fashion Days”;

Câte 5 rezerve aferente fiecărui câștigător.

- În perioada 04.05.2021 – 14.05.2021, se va efectua tragerea la sorți din toate înscrierile valide din perioada 01.04.2021 – 30.04.2021; În cadrul tragerii la sorți, se vor desemna:

5 câștigători aferenți premiilor constând în “Kit de familie”;

8 câștigători aferenți premiilor constând în “Voucher Fashion Days”;

Câte 5 rezerve aferente fiecărui câștigător.

Tot în perioada 04.05.2021 – 14.05.2021, se va efectua tragerea la sorți pentru premiile mari din toate înscrierile valide de pe toată durata de desfășurare a Campaniei, respectiv din perioada 01.03.2021 – 30.04.2021; În cadrul cadrul tragerii la sorți, se vor desemna:

3 câștigători aferenți premiilor constând în “Voucher de vacanță”;

Câte 5 rezerve aferente fiecărui câștigător;

SECȚIUNEA 9. VALIDAREA ȘI PUBLICAREA CÂȘTIGĂTORILOR. INTRAREA ÎN POSESIE A PREMIILOR

Ulterior desemnării câștigătorilor, Agenția 2 va începe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați prin apel telefonic la numărul de telefon mobil utilizat pentru înscrierea în Campanie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori în maximum 5 zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorilor; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea Participanților și contactarea acestora. În cazul în care Participantul nu poate fi contactat, după cele 3 încercări de contactare telefonică, se va trece la contactarea rezervelor.

Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului în momentul contactării telefonice, înformațiile necesare identificării și validării lui. Convorbirile telefonice vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată relația cu participanții la Campanie.

În cadrul apelului, Participantului i se va solicita să:

a. Declare următoarele înformații: nume, prenume, data nașterii, adresa de livrare, adresa de e-mail (adresa de e-mail va fi solicitată doar participanților care optează pentru primirea link-ului prin e-mail);

Trimită următoarele documente: copie/poză bon fiscal și o copie/poză CI în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul încheierii convorbirii telefonice (copia CI se solicită doar pentru premiile cu o valoare mai mare de 600 lei). După primirea pozelor solicitate, Organizatorul va trimite un curier, în maximum 5 zile lucrătoare, în vederea preluării bonului fiscal în original, pentru verificarea și validarea finală. După verificarea bonului fiscal original, Organizatorul va preda câștigătorului bonul fiscal în Original.

Trimiterea documentelor necesare validării se realizează prin încărcarea acestora într-o pagina web, accesând link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispoziție următoarele două modalități de recepționare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera automat dupa finalizarea apelului, iar Participantul îl va recepționa prin modalitatea aleasă în cadrul convorbirii telefonice. Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentele solicitate în cadrul apelului telefonic, în termenul specificat.

Dacă Participantul nu încarcă pozele cu documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea link-ului, acesta va fi învalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea cronologică a înscrierilor.

În urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care documentul/ele primit/e prezintă neregularități, Participantul va fi anunțat și rugat să reîncarce documentul/ele, folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unui Participant i se va da șansa de a încărca de maximum 3 ori dovada. În cazul în care acesta nu face dovada cu copia/poza bonului fiscal lizibilă, în care să se vadă produsele participante, numărul de bon fiscal înscris și data acestuia, premiul va fi invalidat și se va trece la rezerve, în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare.

În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate înformațiile necesare procesului de validare, după încheierea apelului, acesta va primi un sms cu un link către o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare și înmânare a premiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul desemnării lui ca și potențial câștigător. Participantul va trebui să completeze datele necesare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la momentul primirii link-ului securizat. Dacă datele încărcate de Participant în pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru încărcarea documentelor necesare validării. Accesând acel link, Participantul va trebui să încarce documentele constând în copie/poza bon fiscal și copie/poza CI în maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Dacă datele încărcate de Participant în pagina web nu sunt corecte sau dacă Participantul nu completează formularul cu datele sale de contact în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea link-ului, Participantul va fi invalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare.

Participantul va primi un sms/ e-mail de confirmare a primirii documentelor și, în cazul în care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anunțat să reîncarce documentele, folosind link-ul pe care l-a primit. În cazul în care Participantul nu reîncarcă documentele corecte, acesta va fi învalidat și se vor contacta rezervele, în ordinea desemnării acestora.

După finalizarea procesului de validare, după primirea și verificarea bonului fiscal în original, Participantul va fi informat de statusul validării (valid/ invalid) în termen de maximum 10 zile lucrătoare. Câștigătorii vor fi validați doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

Imposibilitatea Participantului de a face dovada deținerii documentelor în original, constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

Dacă un premiu nu se acordă ca urmare a neîndeplinirii de către Participant a uneia sau mai multor condiții de validare, Organizatorul va desemna drept câștigător, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, prima rezervă în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare. Dacă nici aceasta nu îndeplinește condițiile necesare, se va avea în vedere cealaltă rezervă, în ordinea cronologică a înscrierilor valide și necâștigătoare și se va relua procesul de notificare și validare descris anterior. Dacă nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acordă și va rămâne în proprietatea Organizatorului. Condițiile de validare a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul Participanților desemnați initial.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiile dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

Anunțarea câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina www.bonduelle.ro/semnedeapreciere într-o secțiune special dedicată acestei Campanii, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data validării ultimului câștigător.

Premiile vor fi expediate câștigătorilor, la adresele indicate de către aceștia în procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singură dată, prin curier privat, ulterior încheierii procesului de validare a câștigătorilor, dar nu mai târziu de 60 de zile lucrătoare de la data publicării câștigătorilor pe pagina www.bonduelle.ro/semnedeapreciere. În momentul primirii premiului, Câștigătorul va semna un proces verbal de predare – primire a premiului.

Curierul privat va încerca să livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicată de câștigător în procesul de validare, în cursul zilelor lucrătoare (luni-vineri), în intervalul orar 09:00-17:00.

În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători sau aceștia nu au putut fi găsiți la adresă în vederea livrării, fie au refuzat semnarea procesului verbal de predare-primire, premiile rămân în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

SECȚIUNEA 10. ERORI, COMUNICĂRI NECORESPUNZĂTOARE

Bonurile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule și nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum și celelalte firme implicate în campanie, nu îşi asumă nici o răspundere pentru bonurile necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, și Organizatorul nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial pentru a fi validate.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul, prin intermediul Agenției 2, se obligă să calculeze, să rețină, să declare și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la internet pentru completarea formularului de înscriere în Campanie, contravaloarea produselor participante etc).

SECȚIUNEA 12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu iși asumă responsabilitatea pentru:

Pierderea bonurilor fiscale;

Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului;

Lipsa produselor participante din magazine;

SMS-urile sau înregistrările online ce conțin un număr de bon scris greșit față de cel de pe bonul fiscal;

SMS-urile sau înregistrările online trimise în afara Perioadei Campaniei menționate mai sus;

SMS-urile care nu sunt expediate de pe un număr de telefon din rețelele Orange, Vodafone, Telekom sau DIGI;

SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de către Participanți din motive tehnice sau independente de voința Organizatorului;

Înscrierile online care nu conțin toate câmpurile obligatorii;

Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau conținutului acestora;

Eventualele dispute legate de numărul de telefon înscris în Campanie;

Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării premiului;

Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de Organizator;

Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament Oficial;

Situațiile în care numărul de telefon de pe care este realizată înscrierea nu poate fi identificat sau apelat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;

Întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale operatorilor telefonici, datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;

Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;

Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere;

Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/ înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

Organizatorul nu este responsabil de starea premiului în momentul livrării premiului către câștigător. Organizatorul este responsabil doar de starea predării premiului către curier în scopul livrării catre câștigător.

Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie.

Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din înscrierea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această campanie.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie.

Eventuale greşeli de tipărire a ambalajelor, inclusiv a mesajelor de pe materialele promoționale.

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 14. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

Campania poate înceta înainte de implinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie fortă majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

Campania mai poate înceta înainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o învocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră, confirmat de Camera de Comerţ și industrie a României. În înțelesul prezentului Regulament, constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:

a) erori în tipărirea materialelor promoționale;

b) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei;

c) orice reglementare care poate aparea ulterior întrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECȚIUNEA 15. CONTESTAȚII ȘI LITIGII

Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa [email protected], până la data de 31.05.2021, inclusiv. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată sau la adresa poștală comunicată de către acesta.

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instantele judecătorești române competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Semne de apreciere Bonduelle”

(“Campania”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

Date privind operatorul de date cu caracter personal și Împuterniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de catre:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director (denumită în continuare "Operatorul") prin intermediul DENTSU ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București, sub nr. J40/20774/2008, având Codul Unic de înregistrare 2486616, în calitate de împuternicit al Operatorului (denumită în cele ce urmeaza “Împuternicit”),

dar și prin intermediul

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de înregistrare RO13351917, având număr de notificare la ANSPDCP 298, în calitate de subîmputernicit al Împuternicitului (denumită în cele ce urmează “Subîmputernicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: email: [email protected]

Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanți:

Număr de telefon

Pentru câștigători:

Nume și Prenume,

Număr de telefon,

Adresă e-mail,

Adresă de livrare;

Copie/Poză CI;

Înregistrări ale vocii.

Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în vederea următoarelor scopuri:

i) Organizarea și desfășurarea campaniei

ii) Desemnarea și validarea câștigătorilor

iii) Atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului

Convorbirile telefonice care conțin date personale ale participanților la Campanie vor fi înregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de probă în eventualele contestații, în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în Campanie.

Temeiurile juridice ale prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul executării contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Semne de apreciere Bonduelle”. În cazul în care se acordă premii cu valoare mai mare de 600 lei, copia CI se prelucrează în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Operatorului.

Înregistrarea și stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participanților la Campanie se vor realiza în temeiul interesului legitim al Operatorului, constând în dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și înmânare a premiilor.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite Împuterniciților Operatorului - DENTSU ROMÂNIA S.R.L, MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 6 luni de la încheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mică de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, înclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care conțin date personale ale participanților la Campanie vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului/ Împuterniciților obligații similare.

Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;

dreptul la restricționarea prelucrării;

dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;

dreptul la portabilitate a datelor;

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană. Cu privire la această prelucrare, câștigătorii au dreptul de a solicita intervenția umană.

Persoanele vizate își pot exercita drepturile menționate anterior, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]

Protecția datelor cu caracter personal aparținând minorilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani. În situația în care Operatorul/ un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ Împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârstă mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuternicitului obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințate cu privire la Regulament.

Alte prevederi

În masura în care, în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă ca au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite în scopul desfăşurării Campaniei și că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei

Produsele participante:

Mazăre Vapeur 1000 g
Mexican Mix VAPEUR 400 g
Royal Mix VAPEUR 400 g
Spring Mix VAPEUR 400 g
Mazăre VAPEUR 400 g
Broccoli VAPEUR 400 g
Fasole Verde VAPEUR 400 g
Fasole Galbenă VAPEUR 400 g
Duet Mix VAPEUR 400 g
Fasole Verde Întreagă Vapeur 400 g
French Mix 400 g
Country Stir Fry 400 g
Summer Stir Fry 400 g
Broccoli Soup 400 g
Spring Mix 400 g
Conopidă 400 g
Hawaii Mix 400 g
Minestrone Mix 400 g
4 Seasons Mix 400 g
Porumb boabe 400 g
Mazăre și Morcovi cuburi 400 g
Mexico Mix 400 g
Varză de Brussels 400 g
China Mix 400 g
Morcovi de primăvară 400 g
Spanac Frunze 400 g
Spanac Tocat 400 g
Spanac 1000 de frunze 750 g
Fasole Verde Întreagă 1000 g
Supă cremă de Conopidă 400 g
Supă cremă de Legume Verzi 400 g
Supă cremă de Dovleac 400 g

Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații